File Snapshot

 

 Go back

 

Udhëzim për vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore
File name: Udhëzim për vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore
Description:

Në mbështetje të nenit 104, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 34, pika 3, Ministri i Financave.


Tags: , ,