Tag Archives: Waste Management Plan

Plani i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Qendra për Ndarjen e Mbetjeve të Riciklueshme në Lezhë

Në vitin 2011, Bashkia Lezhë është shpallur fituese e një granti nga dldp për bashkëfinancimin e projektit “Hartimi planit të menaxhimit të mbetjeve dhe ndërtimi i qendrës për ndarje dhe riciklim”.  Projekti arriti të harmonizojë përpjekjet dhe  kombinojë financimin me një tjetër mbështetje: “Pastrimi me pjesëmarrje i plastikës dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë” […]

PMMU GURI I ZI – I MIRATUAR

Gjatë Dhjetorit 2008 e në vijim komuna Guri i Zi është angazhuar në nismën për hartimin e Planit të Menaxhimit të Mbeturinave Urbane si dokumenti strategjik i cili do të mundësojë përmirësimin e kushteve të mjedisit për këtë komunë duke prezantuar për herë të parë një skemë të menaxhimit të mbeturinave urbane në bazë të […]