Tag Archives: Rubik

PLANI NDËR-VENDOR I MANAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA PËR BASHKINË RRESHEN-RUBIK

Plani Ndër-vendor i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PNMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel ndër-vendor, si dhe një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkitë Rreshen dhe Rubik.

PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik

•Analiza e gjendjes ekzistuese •Percaktimi i vizionit dhe objektivave vendore •Percaktimi I alternativave dhe skenareve per menaxhimin ndervendor te mbetjeve; •Diskutime i grupit te punes dhe grupeve te interesit rreth ketyre skenareve, mbi kostot dhe tarifat per zbatimin e objektivave te planit •Hartimi i rregulloreje per administrimin e landfillit •Investimet dhe zbatimi i tyre Finalizimi […]