Tag Archives: relationships between central and local governments

Planifikimi Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë

Marrëdhënia ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore po ndryshon në të gjithë botën. Një nga treguesit e këtij ndryshimi është orientimi gjithnjë e më tepër drejt decentralizimit, duke i siguruar qeverive vendore autonomi në një sërë çështjesh. Tregues tjetër i këtij ndryshimi është zhvendosja e fokusit nga hartimi i politikave në nivel kombëtar në ato […]