Tag Archives: Reforma administrativo-territoriale

Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Financat lokale dhe buxhetimi (Standardet PFM): Parashikimi i të ardhurave dhe qëndrueshmëria e qeverisjen vendore në Shqipëri (analiza dhe rekomandime), si një kontribut për planin e veprimit / masave në identifikimin e masave të decentralizimit fiskal dhe buxhetimit .