Tag Archives: Puke

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Qytetit të Pukës

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkinë Pukë.