Tag Archives: Prodhimi i Mbetjeve

PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE KOMUNA DAJÇ

Reforma e decentralizmit të qeverisë dhe Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, mbi “Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, synon lejimin e qeverisjeve vendore të marrin persiper përgjegjësitë si ofruesi direkt i këtyre shërbimeve, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Edhe pse zbatimi I reformës eshtë ende në rrugë e sipër, ashtu si dhe legjislacioni […]