Tag Archives: policyplanning

PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen

Sot instrumenti i buxhetimit vendor po ndryshon nga një instrument që raporton “shifrat” e shpenzimeve dhe të të ardhurave të planifikuara për vitin e ardhshëm drejt një instrumenti planifikimi të gjithanshëm Shumëvjeçar, ku integrohet informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për planet e politikës për t’u zbatuar. Megjithatë, njësitë e qeverisjes vendore […]