Tag Archives: PLANI I MENAXHIMIT

PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik

•Analiza e gjendjes ekzistuese •Percaktimi i vizionit dhe objektivave vendore •Percaktimi I alternativave dhe skenareve per menaxhimin ndervendor te mbetjeve; •Diskutime i grupit te punes dhe grupeve te interesit rreth ketyre skenareve, mbi kostot dhe tarifat per zbatimin e objektivave te planit •Hartimi i rregulloreje per administrimin e landfillit •Investimet dhe zbatimi i tyre Finalizimi […]

PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE 2011 – 2015 BASHKIA LEZHË

Duke e konsideruar mbrojtjen e mjedisit si një domosdoshmëri për zhvillim të qëndrueshëm të zonës së Lezhës dhe me impakt të ndjeshëm mbi zhvillimin e turizmit, higjenës, shëndetit dhe atë ekonomik, është përgjegjësi dhe kënaqësi të prezantoj “Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta” për periudhën pesevjeçare 2011-2015. Ky Plan është pjesë e rëndësishme e  […]

PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE KOMUNA DAJÇ

Reforma e decentralizmit të qeverisë dhe Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, mbi “Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, synon lejimin e qeverisjeve vendore të marrin persiper përgjegjësitë si ofruesi direkt i këtyre shërbimeve, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Edhe pse zbatimi I reformës eshtë ende në rrugë e sipër, ashtu si dhe legjislacioni […]