Tag Archives: Mjetet e informimim

Mjetet e informim – komunikimit (Modele të mira nga Njësi të Qeverisjes Vendore)

Broshura vendore për përdorimin efikas të mjeteve të informimit dhe komunikimit me qytetarët synon ndërtimin e infrastrukturës institucionale nga njësitë e qeverisjes vendore (NJQV), për t’u dhëne mundësi qytetarëve që në kuadrin e transparencës të verifikojnë nëse vendimet e marra dhe zbatimi i tyre është në përputhje me ligjet dhe rregullat, të besojnë te qeverisja […]