Tag Archives: medium-term

PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR AFATMESËM DHE AFATGJATË

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

Manual i Instrumentit të Planifikimit Financiar në version excel IPF

Që nga viti 2009 qeveritë vendore në Shqipëri, janë të detyruara të përgatisin një buxhet afat-mesëm bazuar në ligjin 9936 për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Ligji kërkon që me anë të buxhetit afat-mesëm të zbatohet një politikë e integruar dhe një plan financiar për një afat kohor tre vjeçar. Buxheti afat-mesëm […]