Tag Archives: LOCAL SELFGOVERNMENT

PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESËM PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE NË KONTEKSTIN E SHQIPËRISË

Prej vitit 2009, njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri kanë detyrimin të përgatisin një buxhet afatmesëm të bazuar në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Me buxhetin afatmesëm ligji kërkon një qasje dhe plan financiar të integruar për një kuadër kohor trevjeçar. Ligji nr. 68, […]