Tag Archives: Inter-LGU

Tabelë përmbledhëse mbi efektshmërinë e kostos së kontributeve të dldp-së në mbështetje të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri

Tabela e mëposhtme ofron një pamje të përgjithshme të kostove të kontributeve të dldp-së për të arritur tre ndryshime kryesore në nivel partnerësh (rezultatesh) lidhur me mbështetjen e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Tabela është e lidhur ngushtë dhe është komplementare për raportin “Në mbështetje të Shërbimeve të Përmirësuara të NJQV-së në Menaxhim Mbetjesh: Një […]