Tag Archives: Guri i Zi

PMMU GURI I ZI – I MIRATUAR

Gjatë Dhjetorit 2008 e në vijim komuna Guri i Zi është angazhuar në nismën për hartimin e Planit të Menaxhimit të Mbeturinave Urbane si dokumenti strategjik i cili do të mundësojë përmirësimin e kushteve të mjedisit për këtë komunë duke prezantuar për herë të parë një skemë të menaxhimit të mbeturinave urbane në bazë të […]