Tag Archives: financial plan

Manual i Instrumentit të Planifikimit Financiar në version excel IPF

Që nga viti 2009 qeveritë vendore në Shqipëri, janë të detyruara të përgatisin një buxhet afat-mesëm bazuar në ligjin 9936 për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Ligji kërkon që me anë të buxhetit afat-mesëm të zbatohet një politikë e integruar dhe një plan financiar për një afat kohor tre vjeçar. Buxheti afat-mesëm […]