Tag Archives: Economy

Raporti i Vleresimit dhe Monitorimit 2014

Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik, prandaj vlerësimi i ndikimeve të til duhet konsideruar vetëm në lidhje me një komponent të programit, atë të mbështetjes së paketës fiskale. Ndikimi i programit përsa i përket aspekteve të tjera të mbështetur nga programi si Planifikimi Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA), mund të konsiderohet vetëm […]