Tag Archives: Center of Competence

Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta

Ne datat 4-5 Qershor, 2015, dldp organizoi së bashku me antarët e qendrës së kompetencës për menaxhimin e mbletjeve një takim konsultativ. Takimi kishte për qëllim prepzantimin dhe vleftësimin e praktikave të zhvilluara nga dldp në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, siç janë: bashkëpunimi ndërvendor, riciklimi, kompostimi, gjithërfshirja në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, kampionati […]