Tag Archives: capacity building

Forcimi i profesionalizmit të nëpunësve të qeverisjes vendore: standarde për trainimin dhe politikëbërje përmes procesit të Decentralizimit

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.