NDRYSHIMET NË LEGJISLACIONIN E PROKURIMIT PUBLIK DHE KRYERJA E PROURIMIT ME VLERË TË VOGËL NËPËRMJET SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK
Emri i dokumentit: NDRYSHIMET NË LEGJISLACIONIN E PROKURIMIT PUBLIK DHE KRYERJA E PROURIMIT ME VLERË TË VOGËL NËPËRMJET SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK
Përshkrimi:

Prokurimi publik është një proces dinamik, i cili ka si qëllim mirëmenaxhimin e fondeve publike. Për të arritur këtë qëllim, shërben kuadri rregullator (legjislacioni i prokurimit publik), i cili si një ndër objektivat kryesor të tij ka eficencën në procesin e prokurimit. Në këtë kuadër, ndryshimi i herëpashershëm i legjislacionit të prokurimit, bëhet i domosdoshëm, për të rregulluar dhe parandaluar praktikat e këqija, si dhe për të shtuar maksimalisht vlerën e procesit të prokurimit.