rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013
Emri i dokumentit: rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013
Përshkrimi:

Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit por edhe për sanksionimin e të gjithë politikave fiskale për kategori të ndryshme taksapaguesish. Në këtë aspekt, Paketa e re Fiskale synon përmirësimin e vazhdueshëm të treguesve financiar por pa anashkaluar të gjithë aspektet e lidhura me administrimin e taksave dhe tarifave vendore të aplikuara në Komunë.


Tags: ,