Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta
Emri i dokumentit: Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta
Përshkrimi:

Ne datat 4-5 Qershor, 2015, dldp organizoi së bashku me antarët e qendrës së kompetencës për
menaxhimin e mbletjeve një takim konsultativ. Takimi kishte për qëllim prepzantimin dhe vleftësimin e praktikave të zhvilluara nga dldp në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, siç janë:
bashkëpunimi ndërvendor, riciklimi, kompostimi, gjithërfshirja në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, kampionati i riciklimitdhe përmirësimi i modelit të llogaritjes së kostos dhe tarfiës.


Tags: , , ,