Puka-relacion InterLGU case
Emri i dokumentit: Puka-relacion InterLGU case
Përshkrimi:

Llogaritja e Kostos së Plotë dhe Nivelit të Tarifave që Rikuperojnë Koston përShërbimin e Grumbullimit dhe Transportit të Mbetjeve të Ngurta Rasti i një Bashkëpunimi Ndërvendor

Në kuadër të projektit :“Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, komunat Qerret dhe Rrapë”