PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT DHE BUXHETIMI AFATMESËM ME BAZË PERFORMANCËN
Emri i dokumentit: PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT DHE BUXHETIMI AFATMESËM ME BAZË PERFORMANCËN
Përshkrimi:

  Manuali i trajnimit “Planifikimi Strategjik i Zhvillimit dhe Buxhetimi Afatmesëm me Bazë Performancën” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim, së bashku me manualet mbi “Përgatitja e Buxhetit Vjetor” dhe “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor”, bazohet në një nismë të ndërmarrë nga HELVETAS Swiss Intercooperation në Shqipëri, në kuadër e Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp). Përgatitja e dokumentit ka kaluar nëpër një proces konsultimesh të ngushta në veçanti me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore (deri në fillim të vitit 2017), si dhe zyrtarë të qeverisjes vendore.


Tags: , ,