PLANI NDËR-VENDOR I MANAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA PËR BASHKINË RRESHEN-RUBIK
Emri i dokumentit: PLANI NDËR-VENDOR I MANAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA PËR BASHKINË RRESHEN-RUBIK
Përshkrimi:

Plani Ndër-vendor i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PNMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel ndër-vendor, si dhe një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkitë Rreshen dhe Rubik.


Tags: , ,