Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë
Emri i dokumentit: Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë
Përshkrimi:

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.


Tags: , ,