PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik
Emri i dokumentit: PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik
Përshkrimi:
•Analiza e gjendjes ekzistuese
•Percaktimi i vizionit dhe objektivave vendore
•Percaktimi I alternativave dhe skenareve per menaxhimin ndervendor te mbetjeve;
•Diskutime i grupit te punes dhe grupeve te interesit rreth ketyre skenareve, mbi kostot dhe tarifat per zbatimin e objektivave te planit
•Hartimi i rregulloreje per administrimin e landfillit
•Investimet dhe zbatimi i tyre
Finalizimi i planit dhe plan-veprimit

Tags: , ,