PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008
Emri i dokumentit: PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008
Përshkrimi:

Bashkia Shkodër e planifikonte menaxhimin e plehrave me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në ditë dhe për njeri. Kjo vlerë bazohet në standardet e përdora nga qeveria e mëparshme më 1996. Duke konsideruar volumin e plehrave mbledhur aktualisht nga një shërbim që nuk e mbulon krejt qytetin dhe në krahasim me prodhimin e qyteteve të tjera (Kuçova, 1.2 kg/p/d), ne e bazojmë llogaritjen tonë mbi një vlerë të përllogaritur 1 kg për frymë dhe në ditë.


Tags: ,