Pershkrim i kurrikules MCP
Emri i dokumentit: Pershkrim i kurrikules MCP
Përshkrimi:

Prezantim në mënyre ndër-vepruese i pjesëmarrësve në dyshe duke u përqëndruar në informacion personal dhe profesional, sidomos lidhur me eksperiencën e tyre—individuale dhe si NJQV—në planifikim dhe zbatim projekti dhe bashkëpunim ndërvendor në këtë fushë. Pjesëmarrësit prezantojne njëri-tjetrin përpara grupit të madh.