PBA Kallmet 2013-2015
Emri i dokumentit: PBA Kallmet 2013-2015
Përshkrimi:

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2013-2015
Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të favorshëm natyror dhe kulturor.

Pergatitur nga Komuna Kallmet me asistencën e DLDP
1/23/2013


Tags: , ,