Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Prezantimet e Konferencës Kombëtare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

  Prezantimet e Konferencës Kombetare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

[Lexo më shumë]
Powerpoint 16/06/2016 Tags: , ,
o Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta

Ne datat 4-5 Qershor, 2015, dldp organizoi së bashku me antarët e qendrës së kompetencës për menaxhimin e mbletjeve një takim konsultativ. Takimi kishte për qëllim prepzantimin dhe vleftësimin e praktikave të zhvilluara nga dldp në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, siç janë: bashkëpunimi ndërvendor, riciklimi, kompostimi, gjithërfshirja në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, kampionati […]

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o (English) REPORT Study Tour on Waste Management in Switzerland

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 30/01/2014 Tags: , ,
o (English) Final Report SUPPORT ON WASTE SECTOR IN ALBANIA

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 2/25/2014 Tags: , , , ,
o (English) Study Tour for Albanian Delegation on Waste Management in Switzerland 20th – 26th January 2012

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 25/01/2014 Tags: ,
o Raport Mbi vizitën studimore me grupin ndërvendorë të ekspertëve për menaxhimin e mbetjeve 23-24 shtator 2013

Raport Mbi vizitën studimore me grupin ndërvendorë të ekspertëve për menaxhimin e mbetjeve 23-24 shtator 2013

[Lexo më shumë]
word 30/09/2013 Tags: ,
o Raport mbi Konferencën Kombëtare “Menaxhimi Lokal dhe Rajonal i Mbetjeve në Shqipëri”

Menaxhimi i Mbetjeve është bërë një fushë politikash me prioritet për qeverinë shqiptare, e lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit për aspektet mjedisore, sociale dhe ekonomike (turizmi dhe zhvillimi ekonomik) të sektorit të mbetjeve. Një strategji kombëtare për menaxhimin e mbetjeve dhe një plan kombëtar për menaxhimin e mbetjeve është miratuar nga qeveria në vitin 2011.

[Lexo më shumë]
word 10/15/2012 Tags: ,