Praktikat më të mira
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

[Lexo më shumë]
pdf 10/07/2014 Tags: ,
o PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Plani per menaxhimin e Qendres se Ndarjes se Mbetjeve te Ricilueshme eshte pergatitur si pjese integrale e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve ne Bashkine Lezhe. Bashkia do te ndertoje dhe do te beje operacionale Qendren per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme(QNMR). Destinacioni i QNMR eshte sherbimi per ndarjen dhe selektimin e mbetjeve te riciklueshme, te […]

[Lexo më shumë]
Word 11/10/2011 Tags: ,
o Plani i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Qendra për Ndarjen e Mbetjeve të Riciklueshme në Lezhë

Në vitin 2011, Bashkia Lezhë është shpallur fituese e një granti nga dldp për bashkëfinancimin e projektit “Hartimi planit të menaxhimit të mbetjeve dhe ndërtimi i qendrës për ndarje dhe riciklim”.  Projekti arriti të harmonizojë përpjekjet dhe  kombinojë financimin me një tjetër mbështetje: “Pastrimi me pjesëmarrje i plastikës dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë” […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf 2/21/2012 Tags: ,
o Calculation of scenario for recycling

Calculation of scenario for recycling

[Lexo më shumë]
Excel 5/13/2013 Tags: ,
o Dokumenta të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve

DLDP po mbështet Bashkinë Shkodër përgatitjen e dokumentave të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve. DLDP dhe Bashkia Shkodër kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të formalizuar bashkëpunimin e tyre. Bashkia është e angazhuar për të parashtruar në kontratën e re, rrugë të ndryshme për zvogëlimin e mbetjeve të depozituara në landfill, promovimin […]

[Lexo më shumë]
Word 6/05/2013 Tags: , ,
o MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE BASHKIA SHKODËR

Kjo strategji do të fokusohet në nevojën për të paraqitur sistemin e ri të mbetjeve për qytetin e Shkodrës. Qëllimi i kësaj strategjie është të informojë qytetarët mbi sistemin e ri dhe të rrisë ndërgjegjen e tyre mbi menaxhimin e drejtë të mbetjeve që ata prodhojnë. Kjo strategji do të zbatohet duke u bazuar në […]

[Lexo më shumë]
Word 6/11/2008 Tags: ,
o RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 3

Ky rast studimor është hartuar në kuadër të zhvillimit të Moduli 3, Projektit të “Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta”(2012), dldp-2, si punë e përbashkët e Co-Plan, grupit të punës në Bashkine Lezhë dhe Helvetas Swiss Intercooperation Albania. Qëllimi kryesori i studimit është përmirësimi i të ardhurave vendore nga tarifat e manaxhimit të mbetjeve, duke synuar […]

[Lexo më shumë]
Word 3/18/2013 Tags: ,
o RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 1

Ky rast studimor është zhvilluar nga ekspertët vendorë të Komunës Dajç me mbështjetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvilimin e Habitatit dhe HELVETAS- Sëiss Intercooperation Albania, në kuadër të zbatimit të komponentit të manaxhimit të mbetjeve për vitin 2013. Rasti studimor është rezultat i punës së bërë nga ekspertët vendore të Komunës Dajç në zbatim […]

[Lexo më shumë]
Word 3/18/2013 Tags: ,