Programe Trajnimi
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen

Sot instrumenti i buxhetimit vendor po ndryshon nga një instrument që raporton “shifrat” e shpenzimeve dhe të të ardhurave të planifikuara për vitin e ardhshëm drejt një instrumenti planifikimi të gjithanshëm Shumëvjeçar, ku integrohet informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për planet e politikës për t’u zbatuar. Megjithatë, njësitë e qeverisjes vendore […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,