Udhëzues
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Planifikimi Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë

Marrëdhënia ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore po ndryshon në të gjithë botën. Një nga treguesit e këtij ndryshimi është orientimi gjithnjë e më tepër drejt decentralizimit, duke i siguruar qeverive vendore autonomi në një sërë çështjesh. Tregues tjetër i këtij ndryshimi është zhvendosja e fokusit nga hartimi i politikave në nivel kombëtar në ato […]

[Lexo më shumë]
pdf 12/24/2012 Tags: ,
o Manual i Instrumentit të Planifikimit Financiar në version excel IPF

Që nga viti 2009 qeveritë vendore në Shqipëri, janë të detyruara të përgatisin një buxhet afat-mesëm bazuar në ligjin 9936 për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Ligji kërkon që me anë të buxhetit afat-mesëm të zbatohet një politikë e integruar dhe një plan financiar për një afat kohor tre vjeçar. Buxheti afat-mesëm […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,