Praktikat më të mira
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o PSZH – Komuna Bushat

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: ,
o Komuna Velipoje Paketa Fiskale 2014-2016

Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: , , , ,
o rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf, Excel, Powerpoint 11/07/2013 Tags: ,
o PBA Kallmet 2013-2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2013-2015 Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 1/28/2013 Tags: , ,
o PBA Dajc BB 2012

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 12/22/2012 Tags: ,
o FPT

FORMULARI PRODHIMIT PROGRAMI BUXHETOR – Kallmet 2012-2015

[Lexo më shumë]
doc, excel, pdf 3/21/2013 Tags: , ,
o MTBP i shkurter Velipoja

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si edhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc 3/27/2013 Tags: ,
o MTBP i shkurter Kallmeti

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si dhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc, excel 3/21/2013 Tags: ,
o Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015

. Përmes këtij programi synohet mbështetja e katër boshteve kryesore të zhvillimit perspektiv të identifikuar duke ruajtur, përmirësuar dhe forcuar akoma më tej profilin bujqësor dhe blegtoral të Komunës dhe kthimin e tyre në një bërthamë të shëndoshë komunitare rurale. Dimensioni qeverisës sjell së bashku nëpunës dhe komunitet, drejtues dhe shoqërinë civile, fermerë dhe donatorë […]

[Lexo më shumë]
Word 3/06/2013 Tags: , ,